Warsztaty szkolne

WARSZTATY SZKOLNE 
(rok założenia 1950)

Warsztaty szkolne są integralną częścią Zespołu Szkół w Lubawie, realizującą zadania w zakresie praktycznej nauki uczniów w zawodach:
1. technik elektryk
2. elektryk
 
U
czniowie naszej szkoły nabywają wiedzę i praktyczne umiejętności podczas zajęć prowadzonych w pracowniach, a przede wszystkim w warunkach zbliżonych do rzeczywistej działalności usługowej odbywającej się w terenie jak i w pracowniach szkoleniowych maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

W
 pracowniach warsztatów szkolnych przeprowadzane są corocznie egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodach przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży oraz szkolenia i egzaminy sprawdzające znajomość przepisów i zasad, dzięki którym można zdobyć uprawnienia w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D) sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Prowadzimy działalność usługową dla mieszkańców oraz przedsiębiorstw z Lubawy i okolic, uczestnictwo uczniów w szkoleniach i usługach jest jednym z bardzo ważnych czynników mających wpływ na zdobywanie doświadczenia zawodowego, a nad prawidłowością wykonywania zadań czuwa zespół nauczycieli praktycznej nauki zawodu.