Pielęgniarka

Julia Jaworska

Godziny pracy:

Poniedziałek  9:00 – 15:00
Wtorek            12:00 – 16:00
Środa              12:00 – 16:00
Czwartek        12:00 – 16:00
Piątek              9:00 – 15:00

Zakres kompetencji pielęgniarki środowiskowej 
w środowisku nauczania i wychowania

 

 

Pielęgniarka środowiskowa w środowisku nauczania i wychowania planuje i realizuje opiekę pielęgnacyjną nad uczniami na terenie szkoły lub w placówce oświatowo-wychowawczej w zakresie:

    1. promocji zdrowia
    2. profilaktyki chorób
    3. świadczeń diagnostycznych
    4. świadczeń pielęgnacyjnych
    5. świadczeń pielęgnacyjno-leczniczych

I. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. 
1. Prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów. 
2. Wspieranie w edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia nauczycieli, wychowawców i uczniów. 
3. Udział w projektowaniu i programowaniu zajęć z edukacji zdrowodnej w placówce nauczania i wychowania. 
4. Opracowywanie scenariuszy/konspektów zajęć z uczniami, rodzicami w zakresie promocji zdrowia. 
5. Planowanie i prowadzenie specyficznych (dostosowanych do problemów zdrowotnych) form edukacji zdrowotnej uczniów z zaburzeniami rozwojku i zdrowia. 
6. Uczestnictwo w planowaniu, realizacji i ewaluacji szkolnego programu edukacji prozdrowotnej i programów profilaktycznych oraz promocji zdrowia 
7. Udzielanie nauczycielom/wychowawcom konsultacji w zakresie biomedycznych aspektów edukacji prozdrowotnej. 
8. Promowanie zachowań prozdrowotnych, działań na rzecz zachowaia zdrowia i zapobiegania chrobom i urazom. 
9. Udzielanie porad dotyczących postaw i zachowań zdrowotnych. 
10. Udział w realizacji programów zdrowotnych w środowisku szkolnym, w tym projektu szkoły promującej zdrowie.

II. Świadczenia w zakresie profilaktyki. 
1. Organizowanie i realizowanie szczepień ochronnych. 
2. Realizowanie programów profilaktycznych. 
3. Ocenianie stamu sanitarno- higienicznego i bezpieczeństwa w placówce nauczania i wychowania oraz warunków nauczania w szkole. 
4. Współdziałanie dyrekcją szkoły w zakresie rozwiązywania problemów zdrowotnych uczniów/wychowankóe oraz innych zagrażających zdrowiu uczniów/wychowanków.

III. Świadczenia diagnostyczne. 
1. Identyfikacja podopiecznych problemami zdrowotnymi, psychosomatycznymi i społecznymi. 
2. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych. 
3. Wykonywanie testów przesiewowych zgodnie z obowiązującym programem i procedurami i kierowaniem postępowaniem poprzesiewowym w stosunku do uczniów z dodatniki wynikami testów. 
4. Wykonywanie testów diagnostycznych. 

IV. Świadczenia pielęgnacyjno-lecznicze. 
1. Podawanie leków różnymi drogami i technikami. 
2. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożęnia życia, nagłych zachorowaniach i w wypadkach i urazach. 
3. Prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.