Zasady

Załącznik do Zarządzenia Nr D.020.5.2024
Dyrektora Zespołu Szkół w Lubawie
z dnia 16 lutego 2024 r.

ZASADY REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ W LUBAWIE

NA ROK SZKOLNY 2024/2025 

I. Terminy rekrutacji w Zespole Szkół w Lubawie na rok szkolny 2024/2025

do klas I czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia:

Lp.Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym
(dla LO, Technikum i BS I)

Termin dla LO dla Dorosłych
1.Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
do końca lutego 2024 r.do końca lutego 2024 r.
2.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagęw postępowaniu rekrutacyjnym.

od 20 maja 2024 r. (poniedziałek)

do 19 czerwca 2024 r.

do godziny 15.00

(środa)

od 3 czerwca 2024 r. (poniedziałek)

do 3 lipca 2024 r.

do godziny 15.00

(środa)

3.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie

do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie
o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

do 8 lipca 2024 r.
do godziny 12.00
(poniedziałek) 
4.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych
w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanychz ustaleniem tych okoliczności.
do 9 lipca 2024 r.
(wtorek)
do 9 lipca 2024 r.
(wtorek)
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych .

10 lipca 2024 r.

(środa)

11 lipca 2024 r.

(czwartek)

6.Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

do 11 lipca 2024 r.

(czwartek)

7.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata

 • przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  i oryginału zaświadczenia
  o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie
  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz innych stosownych orzeczeń
od 21 czerwca 2024 r.
(piątek)do 15 lipca 2024 r.
do godziny 15.00

(poniedziałek)

 

do 15 lipca 2024 r.

do godziny 15.00

(poniedziałek)

8.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
do szkoły.
16 lipca 2024 r.
do godziny 10.00
(wtorek)

 

16 lipca 2024 r.
do godziny 12.00
(wtorek)
9.Poinformowanie W-M Kuratora Oświaty przez dyrektorów szkół ponadpodstawowych
o liczbie wolnych miejsc (za pomocą formularza elektronicznego udostępnionego
od dnia 12 lipca 2024 r.,
na stronie www.ko.olsztyn.pl
w zakładce: Szkoły i placówki /Rekrutacja).
16 lipca 2024 r.
do godziny 14.30
(wtorek)

II. Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów

1. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych odbywa się na podstawie:

a) sumy punktów uzyskanych z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

b) sumy punktów pochodzących z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego
i matematyki oraz dwóch przedmiotów wybranych w zależności od zawodu lub profilu kształcenia spośród przedmiotów, ujętych w ramowym planie nauczania

c) innych, dodatkowych kryteriów.

2. Zasady obliczania punktów:

MAKSYMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW DO UZYSKANIA- 200 pkt
max ilość punktów za wyniki egzaminu ósmoklasisty- 100 pkt

za wyniki egzaminu ósmoklasisty z:

– języka polskiego- x% x 0,35

– matematyki- x% x 0,35

– języka obcego nowożytnego- x% x 0,3

max ilość punktów za świadectwo, w tym konkursy- 100 pkt

za oceny na świadectwie- max 4 razy 18 pkt= 72 pkt

celujący- 18 pkt,

bardzo dobry- 17 pkt,

dobry 14 pkt,

dostateczny- 8 pkt,

dopuszczający- 2 pkt

wyróżnienie na świadectwie- 7 pkt
wolontariat- 3 pkt
max ilość punktów możliwych do uzyskania za wszystkie n/w osiągnięcia- 18 pkt
 1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty

na podstawie zawartych porozumień:

 1. Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego- 10 pkt,
 2. Tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 7 pkt,
 3. Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 5 pkt.
 4. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 5. Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego- 10 pkt,
 6. Dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 7 pkt,
 7. Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 5 pkt,
 8. Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego- 7 pkt,
 9. Tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 5 pkt,
 10. Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 3 pkt,
 11. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły na szczeblu:
 12. międzynarodowym- 4 pkt,
 13. krajowym- 3 pkt,
 14. wojewódzkim- 2 pkt,
 15. powiatowym- 1 pkt.
 16. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do Zespołu Szkół w Lubawie.

III. Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

a) Liceum Ogólnokształcące 4- letnie (30 miejsc):

profil humanistyczny: historia, WOS, język polski, matematyka (15 miejsc),

profil geograficzno- matematyczny: geografia, informatyka, język polski, matematyka (15 miejsc).

b) Technikum Elektryczne 5- letnie: fizyka, informatyka, język polski, matematyka (15 miejsc),

d) Technikum Robotyki 5- letnie: fizyka, informatyka, język polski, matematyka (15 miejsc),

c) Technikum Rachunkowości 5- letnie: informatyka, geografia, język polski, matematyka (15 miejsc),

e) Technikum Logistyczne 5- letnie: język angielski, geografia, język polski, matematyka (15 miejsc).

f) Branżowa Szkoła I stopnia 3- letnia: zajęcia techniczne, informatyka, język polski, matematyka (60 miejsc): kucharz, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, fryzjer, cukiernik, sprzedawca, mechanik- operator maszyn do produkcji drzewnej i inne.

IV. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (24 miejsca):

O przyjęciu do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, brane są następujące kryteria:

a. wielodzietność rodziny kandydata,

b. niepełnosprawność kandydata,

c. niepełnosprawność dziecka kandydata,

d. niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,

e. samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.

V. Branżowa Szkoła I stopnia:

a) uczniowie „młodociani pracownicy” podpisują umowy z pracodawcą w wybranym przez siebie zawodzie,

b) uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu na Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół w Lubawie (elektryk) i Pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół w Lubawie (kucharz) składają podania o przyjęcie na praktyczną naukę zawodu bezpośrednio do Zespołu Szkół w Lubawie wraz z podaniem o przyjęcie,

d) o przyjęciu do Zespołu Szkół decyduje oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty.