Zasady

Załącznik do Zarządzenia Nr D.020.8.2023
z dnia 21 lutego 2023 r.
Dyrektora Zespołu Szkół w Lubawie

ZASADY REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ W LUBAWIE

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

 1. Terminy składania dokumentów przez kandydatów do klas pierwszych czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
  pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia oraz liceum ogólnokształcącego dla dorosłych
Lp.Rodzaj czynnościTermin (dla kandydatów do LO, Technikum i BS I) Termin (dla LO dla Dorosłych)
1.złożenie wniosku o przyjęcie do wybranej przez kandydata szkołyod 22 maja (poniedziałek)
2023 r. do 21 czerwca (środa) 2023 r. do godz. 15,00
od 29 maja (poniedziałek)
2023 r. do 3 lipca (poniedziałek) 2023 r. do godz. 15,00
2.uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasistydo 12 lipca (środa) 2023 r., do godz. 12,00.
3.podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
do 14 lipca (piątek) 2023 r., do godz. 14,00do 14 lipca (piątek) 2023 r.
4.wydanie skierowania na badania lekarskie kandydatom z listy kandydatów zakwalifikowanych do Zespołu Szkół w Lubawiedo 17 lipca (poniedziałek) 2023 r.
5.potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do Zespołu Szkół w Lubawie w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
23 czerwca (piątek) 2023 r.
do 20 lipca (czwartek) 2023 r. do godz. 15,00
do 20 lipca (czwartek) 2023 r.
do godz. 15,00
6.podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Zespołu Szkół w Lubawie21 lipca (piątek) 2023 r.
do godz. 12,00.
21 lipca (piątek) 2023 r. do godz. 12,00

II. Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów

1. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych odbywa się na podstawie:

a) sumy punktów uzyskanych z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

b) sumy punktów pochodzących z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego
i matematyki oraz dwóch przedmiotów wybranych w zależności od zawodu lub profilu kształcenia spośród przedmiotów, ujętych w ramowym planie nauczania

c) innych, dodatkowych kryteriów.

2. Zasady obliczania punktów:

MAKSYMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW DO UZYSKANIA- 200 pkt
max ilość punktów za wyniki egzaminu ósmoklasisty- 100 pkt

za wyniki egzaminu ósmoklasisty z:

– języka polskiego- x% x 0,35

– matematyki- x% x 0,35

– języka obcego nowożytnego- x% x 0,3

max ilość punktów za świadectwo, w tym konkursy- 100 pkt

za oceny na świadectwie- max 4 razy 18 pkt= 72 pkt

celujący- 18 pkt,

bardzo dobry- 17 pkt,

dobry 14 pkt,

dostateczny- 8 pkt,

dopuszczający- 2 pkt

wyróżnienie na świadectwie- 7 pkt
wolontariat- 3 pkt
max ilość punktów możliwych do uzyskania za wszystkie n/w osiągnięcia- 18 pkt
 1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 2. Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego- 10 pkt,
 3. Tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 7 pkt,
 4. Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 5 pkt.
 5. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 6. Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego- 10 pkt,
 7. Dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 7 pkt,
 8. Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 5 pkt,
 9. Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego- 7 pkt,
 10. Tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 5 pkt,
 11. Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 3 pkt,
 12. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły na szczeblu:
 13. międzynarodowym- 4 pkt,
 14. krajowym- 3 pkt,
 15. wojewódzkim- 2 pkt,
 16. powiatowym- 1 pkt.
 17. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do Zespołu Szkół w Lubawie.

III. Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

a) Liceum Ogólnokształcące 4- letnie (60 miejsc):

profil humanistyczny: historia, WOS, język polski, matematyka (15 miejsc),

profil biologiczno-chemiczny: biologia, chemia, język polski, matematyka (15 miejsc),

profil geograficzno- matematyczny: geografia, informatyka, język polski, matematyka (30 miejsc).

b) Technikum Elektryczne 5- letnie: fizyka, informatyka, język polski, matematyka (30 miejsc),

c) Technikum Rachunkowości 5- letnie: informatyka, geografia, język polski, matematyka (15 miejsc),

d) Technikum Robotyki 5- letnie: fizyka, informatyka, język polski, matematyka (15 miejsc),

e) Technikum Logistyczne 5- letnie: język angielski, geografia, język polski, matematyka (30 miejsc).

f) Branżowa Szkoła I stopnia 3- letnia: zajęcia techniczne, informatyka, język polski, matematyka (120 miejsc): kucharz, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, fryzjer, cukiernik, sprzedawca, mechanik- operator maszyn do produkcji drzewnej i inne.

IV. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (24 miejsca):

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (24 miejsca).

O przyjęciu do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, brane są następujące kryteria:

a. wielodzietność rodziny kandydata,

b. niepełnosprawność kandydata,

c. niepełnosprawność dziecka kandydata,

d. niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,

e. samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.

V. Branżowa Szkoła I stopnia:

a) uczniowie „młodociani pracownicy” podpisują umowy z pracodawcą w wybranym przez siebie zawodzie,

b) uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu na Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół w Lubawie (elektryk)
i Pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół w Lubawie (kucharz) składają podania o przyjęcie na praktyczną naukę zawodu bezpośrednio do Zespołu Szkół w Lubawie wraz z podaniem o przyjęcie,

d) o przyjęciu do Zespołu Szkół decyduje oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty.