Zasady szkoła podstawowa

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr D.020.6.2022
z dnia 21 lutego 2022 r.
Dyrektora Zespołu Szkół w Lubawie

ZASADY REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ W LUBAWIE

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 1. Terminy składania dokumentów przez kandydatów do klas pierwszych czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum i trzyletniej branżowej szkoły I stopnia

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

1.

złożenie wniosku o przyjęcie do wybranej przez kandydata szkoły

od 16 maja (poniedziałek) 2022 r. do 21 czerwca (wtorek) 2022 r. do godz. 15,00

2.

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie
o wynikach egzaminu ósmoklasisty

od 24 czerwca (piątek) 2022 r.

do 13 lipca (środa) 2022 r., do godz. 12,00.

3.

podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

do 20 lipca (środa) 2022 r., do godz. 14,00

4.

wydanie skierowania na badania lekarskie kandydatom z listy kandydatów zakwalifikowanych do Zespołu Szkół w Lubawie

16 maja (poniedziałek) 2022 r. do 21 lipca (czwartek) 2022 r.

5.

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do Zespołu Szkół w Lubawie umieszczonego na liście kandydatów przyjętych do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

24 czerwca (piątek) 2022 r. do 22 lipca (piątek) 2022 r. do godz. 15,00

6.

podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Zespołu Szkół w Lubawie

25 lipca (poniedziałek) 2022 r. do godz. 14,00.

II. Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów

1. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych odbywa się na podstawie:

a) sumy punktów uzyskanych z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

b) sumy punktów pochodzących z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego i matematyki oraz dwóch przedmiotów wybranych w zależności od zawodu lub profilu kształcenia spośród przedmiotów, ujętych w ramowym planie nauczania

c) innych, dodatkowych kryteriów.

2. Zasady obliczania punktów:

MAKSYMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW DO UZYSKANIA- 200 pkt

max ilość punktów za wyniki egzaminu ósmoklasisty- 100 pkt

za wyniki egzaminu ósmoklasisty z:

– języka polskiego- x% x 0,35

– matematyki- x% x 0,35

– języka obcego nowożytnego- x% x 0,3

max ilość punktów za świadectwo, w tym konkursy- 100 pkt

za oceny na świadectwie- max 4 razy 18 pkt= 72 pkt

celujący- 18 pkt,

bardzo dobry- 17 pkt,

dobry 14 pkt,

dostateczny- 8 pkt,

dopuszczający- 2 pkt

wyróżnienie na świadectwie- 7 pkt

wolontariat- 3 pkt

max ilość punktów możliwych do uzyskania za wszystkie n/w osiągnięcia- 18 pkt

 1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 2. Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego- 10 pkt,
 3. Tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 7 pkt,
 4. Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 5 pkt.
 5. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 6. Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego- 10 pkt,
 7. Dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 7 pkt,
 8. Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 5 pkt,
 9. Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego- 7 pkt,
 10. Tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 5 pkt,
 11. Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 3 pkt,
 12. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły na szczeblu:
 13. międzynarodowym- 4 pkt,
 14. krajowym- 3 pkt,
 15. wojewódzkim- 2 pkt,
 16. powiatowym- 1 pkt.
 17. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do Zespołu Szkół w Lubawie.

III. Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

a) Liceum Ogólnokształcące 4- letnie (60 miejsc):

– profil ogólny (humanistyczny): historia, WOS, język polski, matematyka (30 miejsc),

– profil biologiczno-chemiczny: biologia, chemia, język polski, matematyka (30 miejsc),

– profil geograficzno- matematyczny: geografia, informatyka, język polski, matematyka (30 miejsc).

b) Technikum Elektryczne 5- letnie: fizyka, informatyka, język polski, matematyka (15 miejsc),

c) Technikum Rachunkowości 5- letnie: informatyka, geografia, język polski, matematyka (15 miejsc),

d) Technikum Logistyczne 5- letnie: język angielski, geografia, język polski, matematyka (30 miejsc).

e) Branżowa Szkoła I stopnia 3- letnia: zajęcia techniczne, informatyka, język polski, matematyka (90 miejsc): kucharz, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, fryzjer, cukiernik, sprzedawca, mechanik- operator maszyn do produkcji drzewnej i inne.

IV. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (30 miejsc):

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (30 miejsc).

O przyjęciu do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, brane są następujące kryteria:

a. wielodzietność rodziny kandydata,

b. niepełnosprawność kandydata,

c. niepełnosprawność dziecka kandydata,

d. niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,

e. samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.

V. Branżowa Szkoła I stopnia:

a) uczniowie „młodociani pracownicy” podpisują umowy z pracodawcą w wybranym przez siebie zawodzie,

b) uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu na Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół w Lubawie (elektryk) i Pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół w Lubawie (kucharz) składają podania o przyjęcie na praktyczną naukę zawodu bezpośrednio do Zespołu Szkół w Lubawie wraz z podaniem o przyjęcie,

c) o przyjęciu do Zespołu Szkół decyduje oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty.