Przebudowa boiska szkolnego wraz z infrastrukturą
towarzyszącą dla potrzeb Zespołu Szkół w Lubawie

Realizacja inwestycji pn. „Przebudowa boiska szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Zespołu Szkół w Lubawie współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020  na podstawie podpisanej umowy 21 grudnia 2017 pomiędzy Powiatem  Iławskim, a  Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego dobiega końca.

Wykonawcą robót budowlanych była firma BULLAIT Andrzej Ciuchta, ul. L. Okulickiego 13 lok. 21, 82-300 Elbląg,  wybrana w drodze przetargu nieograniczonego z którą podpisano umowę 13.02.2018r. na kwotę brutto 1 665 700,00 zł. Były to główne wydatki w projekcie. Pozostałe koszty związane z jego realizacją poniesiono na studium wykonalności, nadzór, promocję.

Całkowita wartość projektu wyniosła 1 721 680,00 zł, w tym wydatki kwalifikowane to  999 858,76 zł. Dofinansowanie  ze środków Unii Europejskiej kosztów kwalifikowanych było na poziomie 82,99%, co stanowi 829 782,78 zł. Całkowity wkład własny Powiatu Iławskiego wyniósł 891 897,22 zł.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował przebudowę zdegradowanego boiska szkolnego. Końcowy efekt zadania to: wykonanie boiska wielofunkcyjnego (piłka ręczna, piłka koszykowa, piłka siatkowa, tenis ziemny), wykonanie okrężnej bieżni lekkoatletycznej o długości 160,0 m z bieżnią prostą o długości 60,0 m, wykonanie stanowisk dla dyscyplin lekkoatletycznych (rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia do skoku w dal i trójskoku), wykonanie trybuny, oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, nawierzchni poliuretanowych, nawierzchni z mączki ceglanej, nawierzchni  z trawy naturalnej, wyposażenie terenu w ławki, kosze na odpady, wykonanie piłkochwytów, montaż ogrodzenia terenu.

Projekt wpisuje się w cele Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, Oś Priorytetową nr 9. – Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, oraz Działanie nr 9.3. – Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie nr 9.3.4 Infrastruktura kształcenia ogólnokształcącego. Realizowane cele to :

– główny – inwestycje w edukację poprzez  rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, 

– szczegółowy – lepsze warunki edukacji ogólnokształcącej wspierającej umiejętności kluczowe uczniów.

Obydwa cele są ze sobą ściśle powiązane i realizacja ich poprawia warunki kształcenia w zakresie kultury fizycznej i sportu obecnych i przyszłych użytkowników.

Projekt ma na celu podniesienie jakości kształcenia ogólnokształcącego oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej w zakresie pozalekcyjnych zajęć  sportowych. Budowa infrastruktury sportowej pozwali na właściwe dopasowanie działań edukacyjnych do potrzeb szkoły, społeczności lokalnej oraz potrzeb zmieniającego się rynku pracy, ponieważ sektor sportowy na Warmii i Mazurach posiada bardzo duży potencjał w aspekcie zatrudnienia i przedsiębiorczości oraz tworzenia pomostowego kapitału społecznego. Możliwe będzie organizowanie zawodów i rozgrywek sportowych z udziałem widzów, co służyć będzie promocji sportu i jego upowszechnieniu.  Projekt poprzez propagowanie sportu, aktywności i działań zespołowych ma istotne znaczenie w kontekście przeciwdziałaniu ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.