Pedagog

Pedagodzy:

mgr Beata Pańczak

mgr Joanna Kaczorowska

mgr Joanna Kuczyńska

Godziny pracy pedagoga:

Poniedziałek   8:30 – 14:30
Wtorek           8:00 – 12:00
Środa             8:30 – 14:00
Czwartek        8:00 – 12:00
Piątek            8:30 – 15:00

Zadania pedagoga szkolnego

        I. W zakresie zadań ogólnowychowawczych i profilaktyki wychowawczej:

  1. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole – udzielanie uczniom pomocy w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia.
  2. Udzielanie rodzicom porad uławiających rozwiązanie przez nich trudności w wychowaniu własnych dzieci.
  3. Znajomość warunków życia domowego uczniów sprawiających trudności dydaktyczne i wychowawcze.
  4. Udzielanie wychowawcom i nauczycielom pomocy w pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze – współpraca z organizacjami młodzieżowymi w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających specjalnej pomocy wychowawczej.
  II. W zakresie pracy korekcyjno-wyrównawczej oraz indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej:
  1. Współpraca z poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną i innymi organizacjami i instytucjami w środowisku zainteresowanych problemem opieki i wychowania.
  2. Udzielanie pomocy uczniom w rozwiązywaniu trudności w szkole na tle konfliktów rodzinnych, w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych. Wspieranie w sytuacjach kryzysowych, współpraca z koordynatorami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, udzielanie wsparcia merytorycznego.
  III. W zakresie pomocy materialnej:
  1. Udzielanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym, osieroconym, z rodzin zdemoralizowanych, z rodzin wielodzietnych, mających trudne warunki materialne, uczniom niepełnosprawnym.
  2. Utrzymanie stałej współpracy z policją i sądem dotyczącej uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej.
  IV. Współpracuje z pozostałymi pedagogami szkoły oraz koordynatorem do spraw bezpieczeństwa i wspólnie odpowiada za utrzymanie bezpieczeństwa uczniów w szkole.