KONFERENCJA – „TRAFNY WYBÓR”

W dniu 2 marca na terenie Zespołu Szkół w Lubawie odbyła się konferencja,, TRAFNY WYBÓR – czynniki decydujące o wyborze ścieżki kształcenia po szkole podstawowej”. Konferencja została zorganizowana wspólnie ze specjalistami PCRE w Iławie, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Iławie. Była skierowana do dyrektorów szkół, szkolnych specjalistów-psychologów, doradców zawodowych, pedagogów, pedagogów specjalnych, wychowawców, nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych osób, którym bliska jest tematyka związana z poruszaną problematyką. Wszystkich przybyłych gości powitała Dyrektor szkoły pani Anna Empel. Konferencja przebiegała w trzech blokach tematycznych:

Pierwszy obejmował temat „Uczeń w kształceniu zawodowym i na rynku pracy”– poruszano m.in. następujące problemy: znaczenie wyboru właściwego kierunku kształcenia zgodnego z możliwościami, predyspozycjami i zainteresowaniami ucznia, prawa i obowiązki ucznia Szkoły Branżowej i Stopnia i ucznia- młodocianego pracownika, różnice między jednym a drugim, rodzaje zawieranych umów, rodzaje egzaminów końcowych, obowiązki pracodawcy oraz wiele innych istotnych kwestii w tym zakresie. Temat zaprezentowała pani Anna Kowalewska doradca zawodowy w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Iławie oraz wicedyrektor ZS w Lubawie pani Hanna Wardowska.

Drugi temat przedstawiony przez dyrektor Annę Empel i nauczyciela przedmiotów zawodowych pana Zbigniewa Elminowskiego to „Obecne i planowane kierunki kształcenia w Zespole Szkół w Lubawie w roku szkolnym 2023/2024”. W tym punkcie zaprezentowano aktualne kierunki kształcenia w Zespole Szkół w Lubawie. Szczególną uwagę zwrócono na nowo powstały kierunek w roku szkolnym 2023/2024- Technik Robotyk, oraz na obecne i przyszłe rozszerzenia przedmiotowe.

Trzeci to „Rola Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej we wczesnej diagnozie ucznia”. Na ważne kwestie dotyczące znaczenia diagnozy trudności ucznia na poziomie szkoły podstawowej i jej wpływu na funkcjonowanie ucznia na kolejnym poziomie edukacyjnym zwróciła uwagę Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Iławie pani Marzena Iwasiów.

Powyższe zagadnienia wzbudziły duże zainteresowanie wśród uczestników i wywołały ożywioną dyskusję. Każdy z uczestników otrzymał przydatne materiały informacyjne przygotowane przez organizatorów.