Projekt

SZKOLENIA

W ramach projektu „Wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów LO w Lubawie” rozpoczął się cykl szkoleń dla nauczycieli

1.Praca z uczniami z obniżoną normą intelektualną oraz niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim w warunkach klas ogólnodostępnych.
2.Wspomaganie rozwoju uczniów z trudnościami w uczeniu się i kształtowaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności.
3.Tablica interaktywna – pomysł na nowoczesne i atrakcyjne lekcje.
4.Wykorzystanie metody eksperymentu do prowadzenia zajęć z przedmiotu matematyka.
5.Wykorzystywanie nowoczesnych technologii ICT w procesie efektywnego uczenia się.

Szkolenia rozpoczęły się 13 stycznia 2018r. i potrwają do 17 marca 2018r. według załączonego harmonogramu: harmonogram

„Wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Lubawie”

Rozpoczął się kolejny etap realizacji projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.

Od 1.09 do 15.09.2017r. przeprowadzona została rekrutacja 75 uczniów na kolejny rok szkolny 2017/2018. Uczniowie klas I, II i III LO będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach rozwijających zainteresowania oraz dydaktyczno-wyrównawczych z następujących przedmiotów: – informatyka, język angielski, język niemiecki, matematyka, chemia, fizyka, biologia i geografia.

Dokumenty Projektu – Uczniowie 2017

Deklaracja uczestnictwa w projekcie – UCZEŃ
Formularz rekrutacyjny – UCZEŃ
Oświadczenie kandydata
Oświadczenie uczestnika
Regulamin projektu ZS LUBAWA

„Wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów 
Liceum Ogólnokształcącego w Lubawie”

   Liceum Ogólnokształcące w Lubawie w roku szkolnym 2016/2017 rozpoczęło realizację projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020. 
    Projekt partnerski pomiędzy Stowarzyszeniem Aktywnego Wspierania Gospodarki a Powiatem Iławskim/LO Lubawa skierowany jest do 289 uczniów oraz 74 nauczycieli. 
     Celem realizacji projektu jest kompleksowe i trwałe podniesienie atrakcyjności, efektywności i jakości oferty edukacyjnej Liceum Ogólnokształcącego w Lubawie poprzez wdrożenie działań ukierunkowanych na kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów, w tym podniesienie poziomu kompetencji i kwalifikacji nauczycieli kształcenia ogólnego w terminie 01.08.2016-31.07.2018. 
     Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie wzrost liczby uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe oraz wzrost liczby nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje. Ponadto szkoła zostanie doposażona w niezbędny sprzęt TIK i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć edukacyjnych.