Boisko Zespołu Szkół

Przebudowa boiska szkolnego wraz  z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Zespołu Szkół  w Lubawie

Powiat Iławski 21 grudnia 2017 r podpisał umowę z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na  dofinansowanie realizacji projektu pn.

,,Przebudowa boiska szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Zespołu Szkół w Lubawie”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej nr  9 – Dostęp do wysokiej  jakości usług publicznych oraz Działania nr 9.3. – Infrastruktura edukacyjna.

Koszty kwalifikowalne zawarte we wniosku aplikacyjnym wynoszą 999858,76 zł ze względu na konieczność wpisania się w kryteria konkursowe, które ich maksymalny poziom określiły na i 1 mln zł.

Dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej wynosi 829782,78 zł. Całkowita wartość projektu złożonego do oceny stanowi kwotę 1004618,76 zł.

Rzeczową realizację projektu przewidziano od 2018-05-07 do 2019-12-31. Celem głównym zadania jest inwestycja w edukację poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa zdegradowanego boiska:

  • wykonanie boiska wielofunkcyjnego (piłka ręczna, piłka koszykowa, piłka siatkowa, tenis ziemny),
  • wykonanie okrężnej bieżni lekkoatletycznej o długości 160,0 m z bieżnią prostą o długości 60,0 m,
  • wykonanie stanowisk dla dyscyplin lekkoatletycznych (rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia do skoku w dal i trójskoku),
  • wykonanie trybuny, oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, nawierzchni poliuretanowych, nawierzchni z mączki ceglanej, nawierzchni z trawy naturalnej,
  • wyposażenie terenu w ławki, kosze na odpady, wykonanie piłkochwytów, montaż ogrodzenia terenu.

Projekt ma na celu podniesienie jakości kształcenia ogólnokształcącego poprzez budowę infrastruktury pozwalającej na właściwe dopasowanie działań edukacyjnych do potrzeb szkoły, społeczności lokalnej oraz potrzeb zmieniającego się rynku pracy.

Sektor sportowy na Warmii i Mazurach posiada bardzo duży potencjał w aspekcie zatrudnienia i przedsiębiorczości oraz tworzenia pomostowego kapitału społecznego. Projekt poprzez propagowanie sportu, aktywności i działań zespołowych ma istotne znaczenie w kontekście przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.